You are here

Privacyverklaring

Watering de Herk vindt het garanderen van privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wilt Watering de Herk elke eigenaar van een stuk grond binnen de begrenzing van de watering, in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten.

In functie van het uitvoeren van haar kerntaak, verwerkt Watering de Herk persoonsgegevens, met respect voor de privacy van de betrokkenen en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) dewelke vanaf 25 mei 2018 in voege is.  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger gekend onder  ‘de Privacycommissie’) via de link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Watering de Herk spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kan je ons steeds contacteren via info@wateringdeherk.be.

Het is mogelijk dat we deze Privacyverklaring wijzigen, waarna Watering de Herk ervoor zorgt dat de Privacyverklaring op de website steeds de meest recente is.  Wij raden u aan om onze Privacyverklaring periodiek te lezen.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op:13 december 2020. 

 

ONDERWERPEN

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

CONTACTGEGEVENS WATERING DE HERK

WAT BETEKENT 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

WIE IS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR WATERING DE HERK VERWERKT?

WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

COOKIES

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

 

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle natuurlijke personen die eigenaar zijn van een stuk grond binnen de begrenzing van Watering de Herk.

CONTACTGEGEVENS WATERING DE HERK

Watering de Herk

Kapelhofstraat 22/1

3500 Hasselt

België

Ondernemingsnummer : 0214.194.113

Telefoonnummer : 011/31.12.08

E-mailadres : info@wateringdeherk.be

Website: www.wateringdeherk.be

 

 

WAT BETEKENT …

Verwerking van persoonsgegevens

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke verwerking van gegevens. Enkele voorbeelden zijn: verzamelen, opnemen, afleiden, opslaan, structureren, bewaren, raadplegen, consulteren, bekijken, delen, verzenden, wissen, verwijderen, archiveren, …

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent alle informatie zoals gegevens, geluid, beeld,… die betrekking hebben op een persoon zoals een naam, adres, locatie, … waarmee het mogelijk is direct of indirect over te gaan tot identificatie van een natuurlijke persoon. Geanonimiseerde gegevens kunnen ons niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens.

Een verantwoordelijke van verwerking

Een verantwoordelijke van verwerking is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Een verwerker

Een verwerker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Een watering

Wateringen zijn openbare besturen ingesteld met het oog op het tot stand brengen en handhaven van een gunstige bewatering, het verwezenlijken van de doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de artikels 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

Op al de erven binnen het gebied van de watering kan een belasting ten behoeve van de watering worden geheven op de grondslagen en zoals bepaald door het reglement. De aanslagvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

De begrenzing van Watering de Herk

Het gebied van de watering de Herk werd vastgesteld op basis van een aantal  Koninklijke besluiten.  Het juiste gebied is terug te vinden op de website via deze link.

 

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

Watering de Herk treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het innen van belastingen in functie van het integrale waterbeheer en dit voor wat betreft de verwerkingen die Watering de Herk op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht.

De gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

WIE IS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

Watering de Herk heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die als taak heeft het toezien en bewaken van het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Watering de Herk m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Via dpo@vvpw.be kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en dat voor al jouw vragen die verband houden met privacy en gegevensbescherming m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens en de uitoefening van jouw rechten.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR WATERING DE HERK VERWERKT?

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het innen van de belasting.

Watering de Herk verwerkt persoonlijke identificatiegegevens, rijksregisternummer en bezittingen van de eigenaars van de gronden voor het innen van belastingen in functie van het integrale waterbeheer binnen de begrenzing van Watering de Herk.  De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze wettelijke taken en verplichtingen te kunnen vervullen en een taak van algemeen belang - belastingen innen - uit te voeren.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het organiseren van de algemene vergadering.

De algemene vergadering wordt door Watering Herk verplicht georganiseerd waarbij alle eigenaars worden uitgenodigd die minimaal 5ha belastbare eigendom bezitten binnen het gebied van de Watering. Hiervoor worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt gebaseerd op een wettelijke verplichting.

 

WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van het innen van belastingen, worden verwerkt door verschillende instanties.  Hierbij een overzicht:

Watering de Herk

Persoonsgegevens worden verwerkt door Watering de Herk in het kader van haar kerntaak: het innen van belastingen in functie van het integrale waterbeheer.

Verwerkers

Watering de Herk doet een beroep op externe verwerkers. Dat houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als Watering de Herk daar zelf de middelen niet voor heeft.  Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens, behoudens waar anders wettelijk vereist, gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Andere

Aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten of indien wij onze Privacyverklaring wensen te handhaven.

Je persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij Watering de Herk daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Watering de Herk zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

 

BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

Watering de Herk erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Watering de Herk gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet Watering de Herk dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Watering de Herk de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

 

COOKIES

Zie cookieverklaring op onze website.

 

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar dpo@vvpw.be of door het versturen van een brief naar Watering de Herk. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht zich te identificeren aan de hand van naam, adres én rijksregisternummer.  Afhankelijk van de context van de vraag, is het mogelijk dat Watering de Herk additionele informatie vraagt.

Watering de Herk heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Watering de Herk je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Watering de Herk zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Watering de Herk een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Watering de Herk je verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat Watering de Herk je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je contact opnemen met de functionaris van gegevensbescherming van Watering de Herk via dpo@vvpw.be waarna hij samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Watering de Herk niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Welke rechten kan ik uitoefenen?

▪Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte.

▪Recht op rectificatie: Het is momenteel mogelijk Watering de Herk te vragen je gegevens te corrigeren.

▪Recht op gegevenswissing: Je kunt ons vragen je persoonlijke gegevens te wissen.  Watering de Herk dient wel rekening te houden met wettelijke verplichtingen.

▪Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Wij zullen de verwerking van jouw gegevens dan stopzetten tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor die verwerking of wanneer het rechtsvorderingen betreft.

▪Recht op beperking van verwerking: in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen Watering de Herk beperkt is, worden uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met uw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, wordt u steeds door Watering de Herk op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer